کمد      50       47      56

کمد      50       47      56

تخت     50       47      56

کتابخانه    50       47      56

کتابخانه    50       47      56

پاتختی   50       47      56

میز آرایش    50       47      56

میز آرایش    50       47      56

پاتختی   50       47      56

میزتحریر   50       47      56

میزتحریر   50       47      56