کمد      50       47      56

کمد      50       47      56

پاتختی     50       47      56

میز تحریر    50       47      56

میز تحریر    50       47      56

پاتختی     50       47      56

میز آرایش    50       47      56

میز آرایش    50       47      56

کتابخانه     50       47      56