کمد    207      56      107

کمد    207      56      107

تخت    109      104      212

کتابخانه    199      46      87

کتابخانه    199      46      87

پاتختی    44      50      54

میز آرایش    181      50      87

میز آرایش    181      50      87

پاتختی    44      50      54

میز تحریر    166      60      124

میز تحریر    166      60      124