کمد    ۲۰۷      ۵۶      ۱۰۷

کمد    ۲۰۷      ۵۶      ۱۰۷

تخت    ۱۰۹      ۱۰۴      ۲۱۲

کتابخانه    ۱۹۹      ۴۶      ۸۷

کتابخانه    ۱۹۹      ۴۶      ۸۷

پاتختی    ۴۴      ۵۰      ۵۴

میز آرایش    ۱۸۱      ۵۰      ۸۷

میز آرایش    ۱۸۱      ۵۰      ۸۷

پاتختی    ۴۴      ۵۰      ۵۴

میز تحریر    ۱۶۶      ۶۰      ۱۲۴

میز تحریر    ۱۶۶      ۶۰      ۱۲۴