کمد     ۱۹۲       ۵۳      ۹۶

کمد     ۱۹۲       ۵۳      ۹۶

پاتختی     ۴۸       ۴۷      ۵۱

میز تحریر   ۹۴      ۶۱      ۱۲۶

میز تحریر   ۹۴      ۶۱      ۱۲۶

پاتختی     ۴۸       ۴۷      ۵۱

میز آرایش   ۱۷۸      ۴۷      ۸۶

میز آرایش   ۱۷۸      ۴۷      ۸۶

کتابخانه   ۱۸۰      ۳۴      ۱۰۹

تخت   ۱۰۰      ۹۸      ۲۰۶