کمد     192       53      96

کمد     192       53      96

پاتختی     48       47      51

میز تحریر   94      61      126

میز تحریر   94      61      126

پاتختی     48       47      51

میز آرایش   178      47      86

میز آرایش   178      47      86

کتابخانه   180      34      109

تخت   100      98      206